Akademia NatureEnglish – Angielski od pierwszego roku życia

Akademia NatureEnglish – od pierwszego roku życia…

 

Dzieci są niczym nasionka kwiatów w ogrodzie zwanym życiem.

A ty co pielęgnujesz w Twoim?

Pachnące i mądre kwiaty czy szkodliwe i kujące chwasty…?

Children are like flower Seeds in the garden called Life.

What are you cultivating in your Garden?

Fragrant and wise flowers or harmful and prickly weeds…?

 

Podopieczni NatureEnglish to także takie Nasionka, które potrzebują troski, by wydobyć ich wrodzony potencjał i rozwijać naturalne umiejętności przyswajania języka obcego. Aby nasionka się rozwijały, muszą być regularnie podlewane – nie tylko nową wiedzą, wzbogacającymi doświadczeniami, ale i bezwarunkową miłością i szacunkiem do otaczającego świata. Dbamy o nie zgodnie z naturą, przemycając im język angielski w zwykłych, codziennych sytuacjach, wręcz je w nim zanurzając wykorzystując ich uważność i wyobraźnię w patrzeniu i rozumienia świata – już od pierwszego roku życia.

NatureEnglish children are also such Seeds, who need care to release their innate potential and develop natural capabilities of foreign language acquisition. If we want the Seeds to develop, they need to be regularly watered – not only with new knowledge and enriching experiences – but also with unconditional love and respect to the surrounding world. We take care of them in accordance with nature, smuggling English in ordinary, every-day situations, immersing them in the language while using their attentiveness and imagination in looking at and understanding the world – from the first year of life.

 

ZAPEWNIAMY: /WE ENSURE:

 • unikalna metodę multisensoryczną
 • unique multi-sensor method
 • codzienny kontakt z językiem poprzez dostęp do specjalnie przygotowanych ścieżek dźwiękowych
 • everyday interaction with language by access to specially designed soundtrack
 • przyjazną atmosferę pełną niespodzianek
 • friendly atmosphere full of surprises
 • dynamiczne i efektywne zajęcia 100% w języku angielskim
 • dynamic and effective courses 100% in English
 • spotkania w małych grupach (max. 3-8 dzieci)
 • small groups (max. 5-8 children)
 • ciągłość kursów i skuteczność metody
 • continuity of courses and effectiveness of the method
 • dodatkowe przedstawienia teatralne i sesje Storytelling
 • additional theatre meetings and Storytelling sessions
 • zajęcia popołudniowe i poranne
 • morning and afternoon classes
 • stały kontakt z rodzicami
 • direct and regular contact with parents
 • innowacje i ciągły rozwój
 • innovation and constant development
 • stałą obserwację uczniów
 • regular observation of students and their progress
 • możliwość dołączenia do odpowiedniej grupy wiekowej w każdej chwili* (*pod warunkiem dostępności miejsc:
 • possibility of joining suitable age group at any time* (*based on availability of places)

 

 

KURSY/COURSES

Umożliwiamy totalne zanurzenie w język angielski dzięki innowacyjnym kursom językowym już od pierwszego roku życia…

We offer total immersion in English thanks to innovative courses from the first year of life…

 • WE ARE NatureBabies!     WE ARE NatureBabies!

ROBBIE, ROSIE&TEDDY, JOHNNY  (1-3 LATKI) (1-3 YEAR OLDS)

Cykl kursów multisensorycznych podczas których fascynujące przygody bohaterów NatureEnglish przeplatają się z naszym codziennym życiem – dzięki czemu język obcy przyswajany jest przez naszych podopiecznych naturalnie. Innowacyjne materiały dydaktyczne zostały stworzone i specjalnie dostosowane do każdej grupy wiekowej w kursach NatureBabies.

A series of multi-sensor courses during which the fascinating adventures of NatureEnglish characters intertwine with our everyday live – thanks to which the foreign language is being acquired by our students in a natural way. Innovative materials were created and especially adjusted to every age group in NatureBabies courses.

 • WE ARE NatureKids!

MOONLIGHT KINGDOMN – MOONIE&RAY  (4-6 LATKI) (4-6 YEAR OLDS)

Witajcie w magicznej i tajemniczej krainie w której młode wróżki (Moonie i Ray) nie tylko przygotowują dzieci do pójścia do szkoły, ale też razem z nimi poznają świat obserwując jego cztery żywioły i doświadczają życia ucząc się angielskiego. Podczas zajęć w NatureKids tworzymy środowisko w którym dzieci przez kreatywne zabawy poznają świat, dostrzegają siebie jako integralną część natury i jej żywiołów.

Welcome to the magical and mysterious universe in which young Fairies (Moonie and Ray) not only prepare kids to go to school, but also, together with others, get them to know the world by observing its four elements and experience its life by learning English. During courses in NatureKids, we create an environment in which children get to know the world by means of creative play, see themselves as the integral part of nature and its elements.

 • NATURE THEATRE & MINDFULNESS

INTEGRATED SKILLS & SPEAKING (7-10LATKI) (7-10 YEAR OLDS)

Kurs którego głównym celem jest naturalna komunikacja w języku angielskim oraz wykształcenie uważności, dalszego rozwoju koncentracji, pamięci a także kreatywności u dzieci. W ciągu roku nasi mali aktorzy przyswajają struktury oraz utrwalają słownictwo o różnej tematyce – to podczas zajęć Theatre&Mindfulness mają w końcu okazje użyć języka w formie pełnej ekspresji.

A course which main aim is a natural communication in English as well as development of attentiveness and further shaping of concentration, memory, as well as creativity in children. During the year our little actors absorb structures and consolidate vocabulary related to various topics – during Theatre&Mindfulness classes they finally have a chance to use the language in the full form of expression.

 

Zapraszamy w świat NatureEnglish

www.natureenglish.pl

KONTAKT 

tel. 781 394 553

mail: [email protected] 

Dzieci są niczym nasionka. Aby się rozwijały, muszą być regularnie podlewane –  miłością i szacunkiem, ale także wiedzą i doświadczeniami.