Imperium Mocy dla Marcinka! Bieg Charytatywny, godz. 11.00

 

11 maja 2019 od godz. 11.00 na Różopolu odbędzie się impreza charytatywna dla Marcinka połączona z biegiem bez ograniczeń, na której pojawią istoty nie z tej Ziemi! 

Wszystko dzięki wspaniałym fanom “Gwiezdnych wojen”!!! Członkowie dwóch międzynarodowych grup kostiumowych: Polish Garrison 501st Legion oraz Rebel Legion Eagle Base, a także członkowie Bydgoskiego Fanklubu Star Wars przygotowali coś specjalnego!
ZAPISY ruszają 8 kwietnia 2019: http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-charytatywny-dla-…

 


REGULAMIN
Bieg Charytatywny dla Marcinka
11 maja 2019 r. – Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek”, Różopole

Organizatorzy

 • Komitet Społeczny Biegu Charytatywnego dla Marcinka;
 • Pałac Młodzieży w Bydgoszczy; 
 • Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o.

 

Cele biegu

Cel główny:

 • zbiórka funduszy na leczenie Marcina Żala; ośmiolatka, u którego zdiagnozowano nieoperacyjnego glejaka pnia mózgu
  Cele szczegółowe:
 • popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu i rekreacji ruchowej;
 • propagowanie zdrowego trybu życia wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,
 • propagowanie idei integracji,

Termin i miejsce

Trasa

 • trasa biegu szutrowa/asfaltowa
 • dystans biegu ok. 5 km
 • limit czasowy 1h

Ze względu na charakter biegu, nie przewidziano klasyfikacji końcowej. Każda forma pokonania trasy jest możliwa: bieg, marsz, bieg z wózkiem, jazda na handbikach, jazda na wózku, na tandemie, nordic walking, spacer. Za ukończenie biegu / marszu / przejazdu uznaje się pokonanie wyznaczonej trasy i przekroczenie linii mety w limicie czasowym. 

Warunki zgłoszenia i uczestnictwa

 • Udział w biegu jest dobrowolny i dostępny dla każdego. Organizator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za udział uczestnika w biegu.
 • Warunkiem uczestnictwa jest prawidłowa rejestracja, czyli wypełnienie formularza rejestracyjnego w formie elektronicznej w terminie: od 8 kwietnia 2019 r. do 27 kwietnia 2019 r. do godziny 23.00 zamieszczonego na stronie http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-charytatywny-dla-… 
 • Istnieje możliwość rejestracji w dniu biegu w Biurze Zawodów w godzinach 9.00 – 10.30. 
 • Max. liczba uczestników wynosi 900 osób. Po przekroczeniu tej liczby startujących, kolejne osoby nie będą rejestrowane. 
 • Rejestracja jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego regulaminu.
 • Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. Warunkiem dopuszczenia zawodnika do startu będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w zawodach na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095) oraz dokonaniu dobrowolnej darowizny na rzecz Marcina Żala (datek do puszki). 
 • W przypadku osoby małoletniej, za jej udział w biegu, wyłączną i pełną odpowiedzialność ponoszą rodzice lub opiekunowie prawni. Osoby w wieku do 18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły jeszcze pełnoletności), przy weryfikacji zawodnika muszą być w obecności rodzica lub prawnego opiekuna, który wypełni oświadczenie wraz z podpisem wyrażając tym samym zgodę na udział nieletniego w biegu. Wzór na http://www.maratonczykpomiarczasu.pl/bieg-charytatywny-dla-…
 • Numery startowe będą wydawane po podpisaniu oświadczeń. Organizator przewiduje uruchomienie Biura Zawodów przed imprezą w dniach: 
  – 10 maja 2019 w godz. 14.00 – 20.00 w budynku warsztatów Zespołu Szkół Drzewnych ul. Toruńska 44 oraz
  – 11 maja 2019 r. w godz. 9.00 – 10.30, w Biurze Zawodów LPKiW „Myślęcinek” – polana Różopole.
  Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany godzin i miejsca funkcjonowania Biura Zawodów. Informacja o ewentualnej zmianie na stronie https://www.facebook.com/Bieg-Charytatywny-dla-Marcinka-2204538359863375
 • Uczestnik musi wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883. 

Zasady finansowania

 • Koszty związane z organizacją imprezy pokrywają organizatorzy i partnerzy.
 • Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.
 • W związku z charytatywnym charakterem biegu uczestnik nie otrzymuje tzw. pakietu startowego. Warunkiem uczestniczenia w biegu jest przekazanie datku na rzecz Marcina Żala.
 • Organizator przygotuje numery startowe. Numery startowe przypisywane będą w kolejności zgłoszeń. 
 • Wpłaty nie podlegają zwrotowi. Wpłata nie może zostać przepisana na innego uczestnika biegu. 

Organizator nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesionych obrażeń, poniesionej śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód jakie mogą wystąpić w związku z uczestnictwem czy obecnością w biegu. Uczestnikom doradza się, jeśli uznają za konieczne, wykupienie indywidualnego ubezpieczenia. 

Polityka prywatności

 • Dane osobowe uczestników dokonujących rejestracji przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania i usuwania. 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania zarejestrowanym uczestnikom w dowolnym czasie wiadomości e-mail dotyczących biegu i funkcjonowania profilu na Facebooku (przypomnienia, komunikaty systemowe, powiadomienia techniczne, ważne ogłoszenia). 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż: 

 • administratorem danych osobowych jest Komitet Społeczny Biegu Charytatywnego dla Marcinka, ul. Emilii Plater 3, 85 – 664 Bydgoszcz (e-mail: [email protected] tel. nr 604 23 52 42) prowadzący działalność zgodnie ze zgodą MSWiA na przeprowadzenie zbiórki publicznej nr 2019/1453/KS; 
 • dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i przeprowadzenia Biegu Charytatywnego dla Marcinka, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO
 • dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;
 • ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 
 • ma Pan/i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO; 
 • podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w w/wym. biegu.

Postanowienia końcowe

 • Bieg odbędzie się niezależnie od pogody.
 • Prosimy o zachowanie należytej ostrożności i szczególną uwagę na pozostałych uczestników ze względu na udział wózków, handbików, kijów do nordic walking itp. 
 • Zabranie się wnoszenia ostrych narzędzi, napojów alkoholowych, środków odurzających. 
 • Ze względu na charakter biegu apelujemy o stosowanie zasad fair play.
 • Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną w trakcie trwania imprezy biegowej.
 • Dla uczestników biegu zorganizowany zostanie depozyt. Organizatorzy nie będą odpowiadali za pozostawione przedmioty lub skradzione podczas imprezy.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy z przyczyn niezależnych o czym poinformują na stronie https://www.facebook.com/Bieg-Charytatywny-dla-Marcinka-2204538359863375/
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo interpretacji niniejszego regulaminu. W sprawach spornych lub nie ujętych regulaminem rozstrzyga organizator.

 


Pomoc dla Marcina możliwa jest również poprzez:

przekazanie 1% podatku:
KRS 0000382243
oraz w rubryce ’Informacje uzupełniające – cel szczegółowy 1%’ wpisać 
“2155 pomoc dla Marcina Żal”

przekazania darowizny na konto:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym “Kawałek Nieba”
31 1090 2835 0000 0001 2173 1374
Tytułem: “2155 pomoc dla Marcina Żal”

wpłaty zagraniczne – foreign payments to help Marcin:
Fundacja Pomocy Dzieciom i Osobom Chorym Kawałek Nieba
PL31109028350000000121731374
swift code: WBKPPLPP
Title: “2155 Help for Marcin Zal”

 


REKLAMA