„Od jutra lepiej czytam” – w listopadzie rusza nowy autorski program

„Projekt „Od Jutra lepiej czytam” uzyskał dofinansowanie w ramach naboru 1/G/2018 Stowarzyszenia Bydgoskiej Lokalnej Grupy Działania „Dwie Rzeki”.

Wsparcie skierowane jest do dzieci z 1, 2 i 3 klasy szkoły podstawowej, które przejawiają trudności w czytaniu i pisaniu.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i stworzenie możliwości wczesnej interwencji wspomagania rozwoju dzieci poprzez przeprowadzenie zajęć wspierających naukę czytania i pisania.

„Od Jutra lepiej czytam” to program, który w przyjazny sposób wspiera dzieci w pokonywaniu trudności w nauce oraz w zdobywaniu nowych umiejętności. Dzięki odpowiednio dobranym ćwiczeniom i zadaniom dzieci rozwijają:

słownictwo,
dobre nawyki wspierające poprawną pisownię i ortografię,
oraz inne procesy poznawcze wspierające naukę.

Zajęcia będą prowadzone autorskim, innowacyjnym programem „Od jutra lepiej czytam”. Program został przygotowany z wykorzystaniem wiedzy z neurodydaktyki, co czyni go przyjaznym dla procesów uwagi, zapamiętywania i uczenia się. Dzięki innowacyjnemu podejściu do procesów zapamiętywania, jest skuteczniejszy niż tradycyjne metody nauczania. Dzieci będą łatwiej rozpoznawały litery, szybciej łączyły w sylaby, szybciej czytały globalnie.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne.

Kadra prowadząca zajęcia, to osoby z wyższym wykształceniem, posiadające wieloletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi.

Projekt będzie realizowany od listopada 2018 do marca 2019 roku.”

Projekt „Od jutra lepiej czytam” skierowany jest do dzieci z dzielnicy Śródmieście, Okole i Bocianowo, które objęte są edukacja wczesnoszkolną

Rodziców dzieci z tych rejonów zapraszamy do kontaktu z nami.

Program będzie realizowany w okresie od 15.10.2018r. do 31.03.2019 r.

Aleja Wojska Polskiego 3a/80a, Bydgoszcz
tel. 508-085-323

www.dobrerelacje.edu.pl

 

 

„Od jutra lepiej czytam” to program , którego celem jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR
Numer konkursu LGD: 1/G/2018
Stowarzyszenie Bydgoska Lokalna Grupa Działania „Dwie Rzeki”

Strona stowarzyszenia: http://www.lgd.bydgoszcz.pl/