„Profesjonalne kadry procesu wspomagania” bezpłatny projekt dla kadry edukacyjnej

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym projekcie „Profesjonalne kadry procesu wspomagania” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, nr umowy o dofinansowanie: UDA-POWR.02.10.00-00-7024/18-00. Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

 

Projekt ma na celu aktualizacje/podniesienie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu kompleksowego wspomagania pracy szkoły/placówki, w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, w procesie edukacji.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Budżetu Państwa. Udział w projekcie jest bezpłatny dla uczestnika.

Wsparcie obejmuje bezpłatne szkolenia w liczbie 90 h z zakresu rozwoju kompetencji kluczowych uczniów w procesie edukacji (szkolenia stacjonarne 70 godzin, 1 zjazd 7-dniowy lub 3 zjazdy 3 dniowe; 4 moduły e-learningu- równolegle do szkoleń stacjonarnych, łącznie 20 godzin).

 

Projekt skierowany jest do:

 • pracowników publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli (PDN, ODN),
 • pracowników publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych (PPP),
 • pracowników bibliotek pedagogicznych (BP),
 • doradców metodycznych,
 • indywidualnych specjalistów i trenerów świadczących usługi szkoleniowe i doradcze w obszarze oświaty, którzy współpracują z co najmniej jedną z ww. instytucji systemu wspomagania bądź deklarują chęć nawiązania takiej współpracy – w tym nauczyciele szkól, przedszkoli (także na emeryturze).

 

Brak wcześniejszego lub równoległego uczestnictwa w projekcie realizowanym przez ORE w projekcie pozakonkursowym ORE: Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych oraz innych Projektach dofinansowanych w ramach konkursu nr. POWR.01.10.00-IP.02-00-005/16 i POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17.

 

Szkolenia są całkowicie bezpłatne.

Uczestnicy projektu są zobowiązani do objęcia jednej szkoły/placówki/przedszkola wspomaganiem, które nie realizowało wcześniej podobnego wspomagania. Wspomaganie przeprowadzone przez Uczestnika projektu w wybranej przez niego placówce, będzie realizowane, po zakończeniu wsparcia szkoleniowego i obejmie diagnozę potrzeb placówki, zgodnie z przekazaną Uczestnikowi wiedzą podczas szkoleń i metodologią pracy.

 

 

Wsparcie prowadzone będzie w obszarach związanych z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów:

 • cyfrowych (TIK),
 • w wieku przedszkolnym
 • matematyczno-przyrodniczych,
 • porozumiewania się w językach obcych,
 • postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej,
 • umiejętności uczenia się – poprzez nauczanie eksperymentalne i doświadczanie.

W przypadku zebrania grupy 16-20 osobowej przez Państwa, takie szkolenia mogą odbyć się w wybranej przez Państwa lokalizacji oraz terminie (do wybory 1 zjazd 7 dniowy lub 3 zjazdy 3 dniowe).

Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników.

 

Uczestnicy zobowiązani są do udziału w min. 85% zajęć stacjonarnych.

 

Uczestnicy mają zapewnione przez Organizatora:

 • lunch i przerwy kawowe,
 • nocleg ze śniadaniem i kolacją – dla osób mieszkających poza miejscem szkolenia,
 • dostęp do panelu e-learningowego,
 • certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,
 • doradztwo indywidualne i grupowe w czasie trwania całego procesu wspomagania.

 

 

Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne: Laura Słomiany – Specjalista ds. sprzedaży i sieci partnerów, tel.: 506 816 408; e-mail: [email protected]

 

Termin zgłoszeń: do 2 tygodni przed rozpoczęciem danego szkolenia.

 

ProcessTeam sp z o.o.

ul. Mielęckiego 10

40-013 Katowice

 

 
REKLAMA