Program “DOBRY START” – informacje

 

“Program „Dobry Start” to 300 złotych jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny niezależnie od wysokości osiąganego dochodu.

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci  do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia.

Świadczenie dobry start przysługuje wyłącznie dzieciom uczącym się w szkole  (szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa szkoła ponadgimnazjalna, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy).

Wnioski mogą być składane przez rodzica dziecka, opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Program nie obejmuje dzieci realizujących przygotowanie przedszkolne  w przedszkolu lub w szkole.

Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych.

Wnioski można składać w dowolnie wybrany przez siebie sposób:
1. Drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego wybranych banków krajowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną.

2. Posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP można złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia https://empatia.mpips.gov.pl/ (od 1 lipca br.) 

3. Osobiście

  • w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Wojska Polskiego 65  w godzinach urzędowania tj. (poniedziałki, środy i czwartki w godz. od 800 do 1600, we wtorki od 800 do 1800, w piątki od 800 do 1400),
  • w Urzędzie Miasta Bydgoszczy przy ul. Emilii Gierczak 6 (bez wstępnej weryfikacji, tylko sam wpływ wniosku) w godzinach urzędowania,
  • w punkcie Urzędu Miasta w centrum handlowym Zielone Arkady (bez wstępnej weryfikacji, tylko sam wpływ wniosku) w godzinach urzędowania. 
  • w sekretariatach publicznych szkół na terenie Bydgoszczy

Wnioski elektroniczne można składać już od 1 lipca!

WNIOSKI oraz więcej szczegółów na stronie UM 
http://www.bydgoszcz.pl/…/program-300-i-500-zloz-wniosek-p…/

Wszystko o świadczeniu 
https://www.mpips.gov.pl/…/art,9987,dobry-start-dla-ucznia.…

Ważne! Termin składania wniosków mija 30 listopada br.

źródło:https://www.mpips.gov.pl/